เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@193zcbtv

Travel License : 51/00988

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ซานย่า (เกาะไหหลำ) น่านน้ำสากล ฮ่องกง 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ซานย่า (เกาะไหหลำ) น่านน้ำสากล ฮ่องกง 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง ซานย่า (เกาะไหหลำ) น่านน้ำสากล ฮ่องกง 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ เที่ยว ฮาวาย เมืองจีน เกาะซานย่า 4 วัน 3 คืน รวมอาหารทุกมื้อ ท่าเรือไคตั๊ก ซานย่า ล่องน่านน้ำสากล

รหัสทัวร์

CRU_0177

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

17 ธ.ค. 66 - 21 เม.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

11,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Resorts World One

Resorts World One

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

21 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

11,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

15,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

15,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

19,500

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

19,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Palace Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

33,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

33,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : SUN

วันที่ : 30 ธ.ค. 66

ท่าเรือ : ท่าเรือไคตั๊ก

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 15.00

ลำดับ : 2

วัน : MON

วันที่ : 30 ธ.ค. 66

ท่าเรือ : ซานย่า

เวลาเรือถึง : 12.00

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : TUE

วันที่ : 30 ธ.ค. 66

ท่าเรือ : ล่องน่านน้ำสากล

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 9.00

ลำดับ : 4

วัน : WED

วันที่ : 30 ธ.ค. 66

ท่าเรือ : ท่าเรือไคตั๊ก

เวลาเรือถึง : 07.00

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

- ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ Resorts World One ตามที่ทางเรือได้เตรียมไว้ให้ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ภาษีท่าเรือ (ตามที่ระบุในรายการ)อัตรา

อัตรานี้ไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ 60 USD / ท่าน /ทริป(ชำระบนเรือ) สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ 75 USD / ท่าน /ทริป สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

- ค่าดำเนินการวีซ่า(Sanya) 5 USD / ท่าน / ทริป

- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

- ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าอาหารพิเศษที่สั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ แพ็คเกจเครื่องดื่มที่สั่งกับทางเรือสำราญ

- ค่า Wifi บนเรือสำราญ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

การจองและชำระเงิน

- ชำระค่าเรือเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยัน

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และจำนวนห้องว่าง

- การไม่เข้าร่วมกิจกรรม, โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

นโยบายการยกเลิก

- ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง กรณียกเลิกการเดินทางบริษัทฯ เรียกเก็บเงิน 100% ทุกกรณี

จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง