เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@193zcbtv

Travel License : 51/00988

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สัมผัสหมู่บ้านโบราณริมน้ำตก เดินสะพานกระจก ชมหุบเขาอวตาร 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สัมผัสหมู่บ้านโบราณริมน้ำตก เดินสะพานกระจก ชมหุบเขาอวตาร 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สัมผัสหมู่บ้านโบราณริมน้ำตก เดินสะพานกระจก ชมหุบเขาอวตาร 6วัน 5คืน

เที่ยวจีน ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เขาเทียนเหมินซาน หมู่บ้านน้ำตกฟูหรงเจิ้น เมืองโบราณเฟิ่งหวง ชมการแสดงโชวร์สุดอลังการ

รหัสทัวร์

CN_FD00121

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

22 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

36,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

36,900฿

11-16

36,900฿

20-25

36,900฿

25-30

ส.ค. 67

36,900฿

08-13

36,900฿

17-22

36,900฿

22-27

36,900฿

31-05ก.ย.

ก.ย. 67

36,900฿

05-10

36,900฿

07-12

36,900฿

12-17

36,900฿

14-19

36,900฿

19-24

36,900฿

21-26

ต.ค. 67

36,900฿

12-17

36,900฿

17-22

36,900฿

19-24

36,900฿

24-29

36,900฿

26-31

36,900฿

31-05พ.ย.

พ.ย. 67

36,900฿

09-14

36,900฿

14-19

36,900฿

23-28

36,900฿

28-03ธ.ค.

ธ.ค. 67

36,900฿

07-12

36,900฿

12-17

36,900฿

21-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

08 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

22 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

31 ส.ค. 67 - 05 ก.ย. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

07 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

31 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

09 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

23 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67

36,900

-

-

43,400

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินต้าหยงเมืองจางเจียเจี้ย - สวนวัฒนธรรมถูเจีย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

Day : 2

ภูเขาเทียนเหมินซาน ( นั่งกระเช้า + บันไดเลื่อน) – ประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมค่าหุ้มรองเท้า) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย

Day : 3

เมืองฟูหรงเจิ้น(ล่องเรือ) - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง

Day : 4

เมืองเฟิ่งหวง- อุทยานจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน - ลำธารแส้ม้าทอง – สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – ชมโชว์รักพันปี หมายเหตุ : หากโชว์จิ้งจอกขาวเปิดทำการแสดง ทางบริษัทจะเปลี่ยนนำท่านชมโชว์จิ้งจอกขาวแทนโชว์รักพันปี

Day : 5

ภาพเขียนสิบลี้ –ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรือ) - สะพานกระจก - แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย

Day : 6

จางเจียเจี้ย - ทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

หจ.ไทม์ไลน์1991

อุบลราชธานี

2564624613

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

พิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์

ถนนชยางกูร

3210508720

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

พิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์

ถนนชยางกูร

2602726676

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง